Lêgiô Mariae

Hội Đạo binh Đức Mẹ

2012-08-01 10:04

I. TỔ CHỨC

. Legio Mariae là một Đoàn thể Giáo dân, được Giáo hội phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria vô nhiễm, trung gian các ơn. Họ họp thành đạo quân để phục vụ trong chiến cuộc mà Giáo hội không ngừng giao phong với thế gian và quyền lực tội ác.

. Đơn vị Praesidium đầu tiên được thành lập tại thành Dublin, Ái Nhĩ Lan, vào ngày 7 tháng 9, năm 1921.
. Đạo quân này đến nay rất đông đảo, và đang bành trướng khắp nơi trên thế giới, có trên 3 triệu Hội viên Hoạt động và gần 20 triệu Hội viên Tán trợ đang chiến đấu dưới lá cờ của Đức Maria.
. Và có một hệ thống tổ chức chặt chẽ, quy mô
"Hệ thống Legio Mariae là một hệ thống đẹp nhất" (Đức Gioan XXIII).

II. MỤC ĐÍCH

- Legio Mariae nhằm mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa, rao giảng phúc âm và cứu rỗi các linh hồn, qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền, tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn, phá vỡ thế lực của tội lỗi để mở rộng nước Chúa Kitô.
- Đưa Linh mục đến với dân chúng, hoặc giúp ích cho ảnh hưởng của Người được lan rộng.
- Thực hiện công tác tông đồ giáo dân dưới nhiều hình thức khác nhau, qua sự hướng dẫn của Linh mục Giáo xứ, nơi đơn vị Legio thành lập.
- Sống theo tinh thần của Đức Maria, và đặc biệt là bắt chước Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm nhượng của Đức Mẹ.
- Truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ và lần hạt Mân côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.
"Trước tiên phải tìm nước Thiên Chúa và sự công chính Ngài đã, còn mọi điều khác sẽ ban cho các ngươi" (MT 6, 24-34)

III. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

Legio Mariae mở cửa đón nhận mọi người Công giáo, gồm cả hai phái nam và nữ.
Hội viên trưởng thành (Senior), trên 18 tuổi.
Hội viên thiếu niên (Junior), dưới 18 tuổi.

.Sống Đạo thực hành theo Đức tin.
.Thực sự muốn làm việc Tông đồ giáo dân theo công tác của Legio.
.Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận vụ Hội viên đòi buộc.

Hiện tại giáo xứ có ban điều hành tổ chức chặt chẽ chia ra thành 4 tổ chức:

•Tổ chức 1: Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.
-Trưởng: Tôma Nguyễn Bút.

-Phó: Giuse Nguyễn Sang.

-Thủ quỹ: Antôn Nguyễn Tín.

-Thư ký: Phanxicô Lê Ngân .

•Tổ chức 2: Đức Mẹ Bầu Chữa Kẻ Có Tội .
-Trưởng: Anna Nguyễn Thị Thiệt.

-Phó: Tôma Nguyễn Đúc Hân.

-Thủ quỹ: Tađêô Nguyễn Ngọc Sơn .

-Thư ký: Maria Nguyễn Thị Lã .

•Tổ chức 3: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội .
-Trưởng: Lucia Nguễn Thị Ánh.

-Phó: Anna Nguyễn Thị Nương.

-Thủ quỹ: Anna Cao Thị Hoa.

-Thư ký : Têrêxa Hồ Thị Hòa.

•Tổ chức 4: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
-Trưởng : Madalenna Nguyễn Thị Ngọc Bích.

-Phó : Phêrô Nguyễn Phi.

-Thư ký : Maria Nguyễn Thị Thủy.

-Thủ quỹ : Matta Nguyễn Thị Hiểu.

Đoàn thường tổ chức họp vào mỗi sáng Chúa Nhật hàng tuần. Với thánh Quan thầy chính là tên của mổi tổ chức.